Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни

За Проекта

Проект за развитие на устойчив туризъм в район Сандански, Петрич и Струмяни

 

Община Сандански е водещ партньор в проект за насърчаване инициативите и ефективността в областта на регионалния маркетинг и представяне на план за създаване и постигане на устойчиво развитие на регионален туристически продукт „Сандански, Петрич, Струмяни”. Партньори в проекта са Община Петрич, Община Струмяни, Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите - Сандански, Български Съюз по балнеология и СПА туризъм /БСБСПА/.

Проектът е насочен към повишаване на икономическото разнообразяване на Общините Сандански, Петрич и Струмяни, както и осигуряване на възможности за устойчив растеж на регионално и национално ниво, чрез развитие на туристическия потенциал с устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти по екологично и икономически устойчив начин.

Чрез реализирането на настоящия проект "Развитие за устойчив туризъм” ще бъдат намерени решения за създаване, запазване и увеличаване на конкурентоспособността и атрактивността на регионалния туристически продукт „Сандански, Петрич, Струмяни“.

В туристическия регион съществуват условия за развитие на различни видове алтернативен туризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са свързани с богатото природно и културно-историческо наследство. Най-интересните туристически обекти са: Национален парк „Пирин”, Защитена местност „Мелнишки скални пирамиди”, Архитектурен резерват Мелник, Археологически музей – Сандански, Исторически музей – Мелник, Роженски манастир, национален парк-музей Самуилова крепост – паметник на културата с национално значение и др.

С реализирането на проекта ще бъде извършен обмен на ноу-хау и добри практики, чрез осъществяване на междурегионално сътрудничество в областта на туризма. Това неминуемо ще доведе до повишаване на регионалния туристически потенциал, до увеличаване на трудовата заетост и постигане на икономически растеж. Така ще бъдат гарантирани просперитета и развитието на региона, с което ще се реализират и основните цели на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектът е в пълно съответствие със специфичната цел на операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, а именно, чрез реализирането му ще се увеличи броя на посетителите и продължителността на техния престой, ще се подобри сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и ще се използват различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.

Проектът "Развитие за устойчив туризъм” ще допринесе за създаване на регионален продукт, обхващащ три общини и насърчаващ партньорството между местни власти и туристически сдружения, за подобряване качеството на пазарната стойност на туристическите продукти. Чрез проекта се допълва маркетинговите стратегии и дейности предвидени на национално ниво, най-вече по операция 3.3 Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

В основата на проекта е заложен логичен и съгласуван регионален подход за подобряване на развитието и маркетинга на туристическите атракции, в подкрепа на усилията на местни власти и местни туристически организации от една страна, и на националния маркетинг на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от друга.

Чрез заложените дейности ще се подобри планирането и научната основа на политиката за регионално и местно туристическо развитие и маркетинг, както и ще се създаде стабилна регионална база за ефективно участие на международните пазари.

 

Една от основните дейности на проекта е изработването на 8 ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТА:

- “ТРАКИ И РИМЛЯНИ – ПО СТЪПКИТЕ НА ЛЕГЕНДАТА СПАРТАК”
- “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”
- “ПО ПЪТЕКИТЕ НА ИСТОРИЯТА”
- “ЕКСТРЕМНИ ПЪТЕКИ”
- “ЗЕМЯ НА ФЕНОМЕНИ – МИСТИКА И РЕЛИГИЯ”
- “ВДЪХНОВЕНИЕТО НА ПРИРОДАТА”
- “ФОЛКЛОРНА МАГИЯ”
- “СЛЪНЧЕВА ЗЕМЯ”
 
Информация относно продуктите можете да прочетете в документа "Туристически пакети".